Veiligheid Doorstroming Bereikbaarheid

Traffic Service Nederland
TSNed1 on Twitter
Mooie film over het plaatsen van een bewegwijzeringsmast op de Ring Groningen: https://t.co/7e7x8wmmLa
12-02-2018 09:18

        

  Facebook TSNED Volg Traffic Service Nederland op Twitter TSNED Linkedin TSNED Youtube

 


Regelgeving & Vergunningen

Traffic Service Nederland is ISO, VCA** en BRL-gecertificeerd. Dit betekent onder andere dat de veiligheid van de medewerkers wordt gewaarborgd. Dit doen wij onder andere door:

 • Het geven van een introductie voor nieuwe medewerkers (ook op het gebied van veilig werken);
 • Alle uitvoerende medewerkers een opleiding VCA en BRL 9101 te geven;
 • Een jaarlijks opleidingsplan met relevante- en extra opleidingen aan te bieden;
 • Traffic Service Nederland is, als enige in Nederland, door KIWA gecertificeerd voor het geven van de cursus 'Veilig werken aan de weg';
 • Traffic Service Nederland is door Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB)  gecertificeerd. SBIB staat voor Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid. SBIB registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode hebben ingevoerd conform het SBIB model. De SBIB-code heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen. SBIB staat open voor bedrijven in de bouwnijverheid. De SBIB heeft een onafhankelijke Commissie van Toezicht. Dit is een commissie van onafhankelijke externe deskundigen op de gebieden bedrijfsethiek en mededinging, en met kennis uit de (bouw) sector. De leden van de commissie beschikken over ruime maatschappelijke ervaring. De 4 taken van de commissie zijn:
  • Kennisnemen van het sanctiebeleid van geregistreerde ondernemingen door middel van verplichte periodieke rapportage door geregistreerde ondernemingen;
  • Het behandelen van klachten over geregistreerde ondernemingen;
  • Bindende advisering van het bestuur van de SBIB over sancties;
  • Gevraagde en ongevraagde advisering van het bestuur van de SBIB.
 • Traffic Service Nederland is door Fundeon erkend als Erkend Leerbedrijf. Fundeon is het Kenniscentrum Beroepsonderwijs voor de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Fundeon vormt daardoor de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Naast de wettelijke taken die Fundeon heeft vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), voert Fundeon in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties diverse taken en diensten uit om de bedrijfstak te versterken. Fundeon adviseert bedrijven en werknemers in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij op het gebied van scholing en loopbaanbeleid, stemt het beroepsonderwijs af op de wensen van de bedrijfstak en promoot het werken en leren in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Aan de basis van de diensten van Fundeon staat de vraag uit de bedrijfstak bouw en infra. De bedrijfstak verlangt een brede en hoogwaardige dienstverlening op het gebied van werving, scholing en behoud van personeel. Fundeon biedt uiteenlopende producten en diensten voor de branches gericht op arbeidsmarkt en scholing.

Relatie met omgeving

Traffic Service Nederland is mede-ondertekenaar van de Leidende Principes. De leidende principes bieden het opdrachtgevend bouwbedrijf, de gespecialiseerde aannemer, de opdrachtgever en andere in het bouwproces betrokken partners een uitgangspunt voor professioneel, integer, maatschappelijk verantwoord en transparant handelen. Het behalen van een succesvol eindresultaat wordt daarbij beschouwd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gedragscode van de publieke opdrachtgevers is mede aanleiding geweest voor het opstellen van de Leidende Principes.

De bouw- en infrabedrijven zijn een schakel in de keten tussen publieke en private opdrachtgevers en gespecialiseerde aannemers, installateurs en toeleveranciers. Elke schakel heeft zijn verantwoordelijkheid. Saillant verschil met de publieke code is wel dat de bouwbedrijven die de Leidende Principes ondertekend hebben 'duurzaamheid' expliciet als kernwaarde hebben opgenomen. De ondertekenaars realiseren zich dat de naleving van alle gedragsregels in de praktijk niet van de ene dag op de ander zal zijn doorgevoerd. Wel is het de ambitie om deze uitgangspunten binnen de bedrijven verder in te vullen. De bedrijven nemen de leidende principes op in de eigen bedrijfsvoering. De voorzitter van Bouwend Nederland toonde zich ingenomen met het initiatief dat vanuit de bouw wordt opgepakt. Ook heeft hij toegezegd dit initiatief te ondersteunen en nadrukkelijk onder de aandacht van de leden te brengen.


Kijk voor meer informatie inzake de leidende principes op www.bouwendnederland.nl.