TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

VEILIGHEID, DOORSTROMING
& BEREIKBAARHEID

Traffic Service Nederland heeft het unieke vermogen om voor uw verkeersprojecten – zowel van tijdelijke als permanente aard- oplossingen aan te reiken die een optimaal resultaat garanderen. Iedere verkeersaanpassing behandelen wij als een uniek vraagstuk. Een werkwijze die een optimale oplossing, een gedegen ontwikkeling en een perfecte uitvoering waarborgt. Voor alle betrokken partijen, de weggebruiker voorop.

Traffic Service Nederland is in het bezit van de volgende certificaten: ISO 9001, VCA**, BRL 9101, ISO 14001, CO2 Bewust Certificaat niveau 5, PSO Certificaat niveau 3, Prestatiecertificaat Permanente Verkeersborden en het Innovatiecertificaat K106777-01.

.

Visie & Missie

Downloads

BELEIDSVERKLARING

De directie van Traffic Service Nederland is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van alle aspecten verband houdend met de eigen organisatie, alsmede de omgeving, haar stakeholders en overige betrokkenen in de ruimste zin van het woord. In deze beleidsverklaring beperken wij ons tot een beperkt aantal aspecten die betrekking hebben op de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu, productie en Informatiebeveiliging. Alle overige aspecten zijn in andere beleidsdocumenten uitgebreider beschreven.

Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu 
Het creëren en handhaven van veilige en milieu-verantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie belangrijke doelstellingen en een vast onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid. Het VGWM-beleid is erop gericht persoonlijk letsel, brand, schade en blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, alsmede de negatieve effecten van onze bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zal, in het geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid na bijvoorbeeld een ongeval of bedrijfsziekte, in overleg met de Arbo-arts en andere deskundigen gezocht worden naar passend werk binnen de organisatie.

Naar beste vermogen zullen wij in onze organisatie op een dusdanige wijze handelen zodat de Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu ten opzichte van onze werknemers, tijdelijke werknemers, inleners, opdrachtgevers, onderaannemers, bezoekers en derden is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie en geweld.

Wij zorgen ervoor dat de overheidsregels worden nageleefd en streven naar continue verbetering op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.

Binnen onze organisatie wordt iedereen op de hoogte gebracht en gehouden aangaande de regels en afspraken met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Dit is een individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor alle werknemers binnen de organisatie. Om dit te bereiken stelt de werkgever alle noodzakelijke middelen beschikbaar en geven wij instructies, voorlichting en toelichting op geldende richtlijnen.

De directie zal zich door een regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de uitwerking en naleving van dit beleid en aan de hand van opgedane ervaringen haar beleid minimaal eens per 3 jaar bijstellen.  Dit beleid wordt uiterlijk in 2024 bijgesteld.

De beleidsdoelstellingen zijn als volgt nader geconcretiseerd:

 • Het voorkomen van elke vorm van persoonlijk letsel en/of schade aan de gezondheid van de mens.
 • Het voorkomen van materiële schade alsmede schade aan- of onnodige belasting van het (leef)milieu.
 • Een efficiënt verloop van de bedrijfsprocessen met als doel het leveren van een eindproduct dat voldoet aan de geformuleerde (wettelijke)- en specifieke eisen, wensen en verwachtingen van de klant.
 • Het plannen, beheersen, borgen en streven naar continue verbetering van de bedrijfsprocessen en procesprestaties teneinde tijdig te kunnen  anticiperen op voorzienbare kansen en/of bedreigingen.
 • De betrokkenheid en verantwoordelijkheid van het management, alsmede de medewerker, ten aanzien van de VGWM-aspecten bij de uitvoering van de werkzaamheden blijvend benadrukken.

Productie
TSNed heeft een vestiging ingericht, specifiek voor de leverantie van verkeersborden, alsmede ten behoeve van het inkopen en/of ontwikkelen van innovatieve producten voor een duurzame toepassing van verkeersgeleidingssystemen. Verkeersborden moeten in Nederland voldoen aan vastgestelde eisen. TSNed streeft ernaar om de door haar geproduceerde borden te laten voldoen aan deze eisen. Daartoe worden in onze productielocatie specifieke processen en procedures gevolgd voor de inkoop, modificatie en assemblage van verkeersborden. De beleidsdoelstellingen ten behoeve van de productielocatie zijn als volgt geformuleerd:

 • Een efficiënt verloop van de bedrijfsprocessen met als doel het leveren van een eindproduct dat voldoet aan de geformuleerde (wettelijke-) en specifieke eisen, wensen en verwachtingen van de klant.
 • Het plannen, beheersen, borgen en streven naar continue verbetering van de bedrijfsprocessen en procesprestaties teneinde tijdig te kunnen anticiperen op voorzienbare kansen en/of bedreigingen.

Informatiebeveiliging
Informatiebeveiliging is de verzamelnaam voor de processen, die ingericht worden om de betrouwbaarheid van processen, de gebruikte informatiesystemen en de daarin opgeslagen (vertrouwelijke) informatie te beschermen tegen al dan niet opzettelijk onheil. Het begrip ‘informatiebeveiliging’ heeft betrekking op:

 • Beschikbaarheid: het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van informatie en informatie verwerkende bedrijfsmiddelen op de juiste tijd en plaats voor de gebruikers;
 • Vertrouwelijkheid: het beschermen van informatie tegen kennisname en mutatie door onbevoegden. Informatie is alleen toegankelijk voor degenen die hiertoe geautoriseerd zijn;
 • Integriteit: het waarborgen van de correctheid, volledigheid, tijdigheid en controleerbaarheid van informatie en informatieverwerking.

Informatiebeveiliging is meer dan ICT, computers en automatisering. Het gaat om alle uitingsvormen van informatie (analoog, digitaal, tekst, video, geluid, geheugen, kennis), alle mogelijke informatiedragers (papier, elektronisch, foto, film, CD, DVD, beeldscherm et cetera) en alle informatie verwerkende systemen (de programmatuur, systeemprogrammatuur, databases, hardware, bijbehorende bedrijfsmiddelen), maar vooral ook om mensen en processen.

De beleidsdoelstellingen met betrekking tot informatiebeveiliging zijn als volgt nader geconcretiseerd:

 • TSNed streeft naar een optimale beheersing van informatiebeveiligingsrisico’s. Optimaal betekent voor TSNed een acceptabel risiconiveau tegen aanvaardbare kosten. Beheersmaatregelen worden genomen op basis van een risicobeoordeling. De risicobeoordeling wordt minimaal 1x per jaar herzien of indien zich er significante veranderingen in de organisatie voordoen die van invloed zijn of kunnen zijn op de informatiebeveiliging.
 • TSNed beseft zich dat verhogen van de bewustwording ten aanzien van informatiebeveiliging essentieel is in deze context en dat niet alleen kan worden vertrouwd op beschreven procedures. Het gehele management geeft een duidelijke richting aan informatiebeveiliging en demonstreert dat zij informatiebeveiliging ondersteunt en zich hierbij betrokken voelt.
 • De medewerkers van TSNed – zowel vast als tijdelijk, intern of extern – hebben zich gecommitteerd aan het informatiebeveiligingsbeleid en de gedragsregels. Alle medewerkers van TSNed worden getraind in het gebruik van beveiligingsprocedures.
 • TSNed werkt samen met betrouwbare partners. Waar noodzakelijk en mogelijk stelt TSNed eisen ten aanzien van informatiebeveiliging aan deze partners. Er wordt gemonitord dat vertrouwelijke gegevens bij partners in veilige handen zijn.
 • Het informatiebeveiligingsbeleid van TSNed is in lijn met de relevante landelijke en Europese wet- en regelgeving.  Het beleid wordt periodiek bijgesteld op basis van nieuwe ontwikkelingen, geregistreerde incidenten en risicoanalyses.

Om het beleid voor zowel Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu, Informatiebeveiliging en productie van verkeersborden ten uitvoer te brengen wordt binnen Traffic Service Nederland gebruik gemaakt van een (gestandaardiseerd) BedrijfsManagementSysteem, waarin kritieke processen en de daaruit voortvloeiende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van onze medewerkers toegankelijk zijn vastgelegd. Daarnaast wordt uitwerking gegeven aan deze processen binnen (gestandaardiseerde) automatiseringssystemen. Het Managementsysteem in combinatie met de gebruikte softwarepakketten en de daaruit voortvloeiende documenten zijn gecertificeerd op basis van de Kwaliteitsborgingnorm NEN-EN-ISO 9001, Milieumanagementnorm NEN-EN-ISO 14001, de Veiligheidsmanagementnorm VCA**, de CO2-Prestatieladder, de BRL 9101, de ISO/IEC 27001:2017, de norm voor informatiebeveiliging alsmede een certificaat van prestatiebestendigheid op basis van de norm NEN-EN 12899:2007 Vast opgestelde verticale verkeerstekens -Deel 1: Verkeersborden. Voor de ontwikkeling van circulaire bewegwijzering/RVV-borden beschikken wij over een Innovatiecertificaat K10677/01.

Medewerkers welke ideeën hebben om verbeteringen aan te kunnen brengen in ons BedrijfsManagementSysteem, onze werkprocessen of anderszins verbeteringen welke een bijdrage kunnen leveren aan een verdere verbetering van de bovengenoemde aspecten, worden verzocht deze in te dienen in onze digitale ideeënbus op mijnTsned of hiertoe contact op te nemen met hun direct leidinggevende of ons hoofd van de afdeling Kwaliteit & Veiligheid.