Tijdens werkzaamheden of evenementen waar de (verkeers)veiligheid of doorstroming in het geding komt, is het noodzakelijk om verkeersmaatregelen te treffen. Deze verkeersmaatregelen worden visueel uitgewerkt in een verkeersplan. Dit verkeersplan bestaat uit een verkeerskundig ontwerp van de (tijdelijke) situatie, waarin de toe te passen verkeersmaatregelen visueel worden weergegeven.

Het ontwerpen van verkeersmaatregelen bevat tijdelijke, permanente en semipermanente situaties. Bij werkzaamheden korter dan één jaar of bij evenementen is het ontwerp opgebouwd uit tijdelijke verkeersmaatregelen. Blijven de maatregelen langer dan een jaar op de weg staan dan wordt er ontworpen met permanente en semipermanente verkeersmaatregelen.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Tijdelijke verkeersmaatregelen worden op basis van de vigerende richtlijnen ontworpen (o.a. de CROW publicaties 96a en 96b). Afhankelijk van de tijdsduur, impact en kosten van de te nemen verkeersmaatregelen wordt besloten of een verkeersplan gemaakt wordt. Het verkeersplan wordt hierbij aangepast aan de wensen van de opdrachtgever. Een uitgebreid ontwerp op tekening of enkel een dwarsprofiel behoort tot de mogelijkheden. Bij het ontwerp van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen een omleidings- en een afzettingsontwerp. De afzetting is vaak de basis om te bepalen of ook een omleidingsontwerp benodigd is. De verkeersruimte, de werkruimte en de veiligheid van weggebruiker en wegwerker bepalen in hoeverre een afzetting afdoende is. Wanneer de veiligheid of doorstroming in het geding komt, wordt daarom vaak gekozen om het verkeer om te leiden.

Het effect van de omleiding is dat minder of geen verkeer in de buurt van het werkvak komt. Dit verhoogt de (verkeers)veiligheid nabij het werkvak. Bij evenementen is het doel van verkeersmaatregelen om verkeersstromen rond het evenement in goede banen te leiden. Hierbij wordt ruimte gecreëerd voor nood- en hulpdiensten. Daarnaast wordt de bereikbaarheid van het evenement en de omgeving gewaarborgd.

PERMANENTE EN SEMI PERMANENTE VERKEERSMAATREGELEN

Bij werkzaamheden die langer dan een jaar duren worden verkeersmaatregelen ontworpen als permanente verkeersmaatregelen. Waar bij tijdelijke verkeersmaatregelen vooral gebruik wordt gemaakt van de CROW publicaties 96a en 96b, zijn voor het ontwerp van permanente verkeersmaatregelen andere richtlijnen leidend. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het ASVV, Handboek Verkeersveiligheid, Handboek Wegontwerp en de Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA). Tevens behoort het ontwerp van permanente bewegwijzering en RVV-bebording tot de mogelijkheden. Met een visueel ontwerp op tekening wordt de te plaatsen bebording en bewegwijzering in beeld gebracht. In een bijgeleverd bebordingsplan staan de eigenschappen van zowel bebording als bewegwijzering nader gespecificeerd.

ONTWERPPROCES

Een opdrachtgever heeft de mogelijkheid om aan te geven welke ontwerpwerkzaamheden wanneer uitgevoerd worden. Uit ervaring raden wij aan om ons vanaf het begin bij een project te betrekken. Door ons vanaf het begin mee te laten denken is het mogelijk om de verkeersmaatregelen zo optimaal mogelijk te ontwerpen. Hierdoor wordt voldoende werkruimte en een goede doorstroming van het verkeer beter gewaarborgd. Tevens kan door deze werkwijze in tenders hoger gescoord worden op de EMVI-criteria.

In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke uitgangspunten voor het ontwerp gelden (bijvoorbeeld of de verkeersruimte of juist de werkruimte leidend is). Uitgaande van deze uitgangspunten wordt een eerste opzet gemaakt welke wordt besproken met de opdrachtgever. Naar aanleidingvan deze afstemming wordt een conceptontwerp gemaakt. Na goedkeuring van dit conceptontwerp door de opdrachtgever, zal het ontwerp de status definitief krijgen. Vervolgens kan in overeenstemming met de wegbeheerder het definitieve verkeersplan op de weg in praktijk gebracht worden.

GALLERY
DOWNLOADS
  • Productinformatie Ontwerp Verkeersmaatregelen

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over dit product? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde vestigingsmanager.