Traffic Service Nederland is erop gericht haar opdrachtgevers van A tot Z van dienst te zijn. Dit betekent dat u ons o.a. in kunt zetten voor het opstellen van (verkeers)plannen. De praktijkervaring heeft geleid tot een kennisintensieve organisatie, waar het opstellen van plannen is ingeworteld.

De hoge intensiteiten op het wegennet in Nederland zorgen ervoor dat vanaf de start van een project in de initiatiefase tot aan de nazorgfase goed nagedacht moet worden over de verkeerssituatie en hinderbeleving tijdens de bouw. De verwoording van het project wordt in een diversiteit aan plannen uitgewerkt. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van plannen die door Traffic Service Nederland opgesteld worden met een korte inhoudelijke toelichting.

VERKEERSMANAGEMENTPLAN

Het verkeersmanagementplan beschrijft de “hoe-vraag” binnen een project. Dit plan wordt in de voorbereidingsfase opgesteld, waarbij onder andere de werkwijze, werkvolgorde, tijdsduur, borging van verkeersmanagement, wijze van communicatie met diverse belanghebbenden en de afstemming met wegbeheerders aan bod komt.

VERKEERSMAATREGELENPLAN

Het verkeersmaatregelenplan en het verkeersmanagementplan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het verkeersmaatregelenplan wordt beschreven hoe de processen en afspraken uit het verkeersmanagementplan worden vertaald naar de verkeersmaatregelen die nodig zijn voor de realisatie van het project. Hoe wordt geborgd dat de maatregelen worden getroffen conform de eerder vastgestelde afspraken? Hoe wordt dit alles geregistreerd? Op welke wijze wordt de kwaliteit van de afzetting en omleiding geborgd? Dit zijn slechts enkele vragen waar in het verkeersmaatregelenplan een antwoord op wordt gegeven.

FASERINGSPLAN

Het verkeer moet over het algemeen doorgang hebben, tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan de weg. Dit leidt er toe dat de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd moeten worden. In een faseringsplan wordt onder meer aangegeven hoe de verschillende faseringen op elkaar volgen, hoe de doorgang voor het verkeer wordt geborgd en de bereikbaarheid van de aanliggende percelen. Traffic Service Nederland is erop gericht haar opdrachtgevers van A tot Z van dienst te zijn. Dit betekent dat u ons o.a. in kunt zetten voor het opstellen van (verkeers)plannen. De praktijkervaring heeft geleid tot een kennisintensieve organisatie, waar het opstellen van plannen is ingeworteld.

DOORSTROMINGSPLAN

In het doorstromingsplan komen de gevolgen van werkzaamheden voor de verkeersafwikkeling aan bod. Dit plan wordt onderbouwd met een berekening gebaseerd op intensiteiten uit tellingen, metingen of een verkeersmodel.

OMGEVINGSMANAGEMENTPLAN

In het omgevingsmanagementplan worden de gevolgen van een project voor de omgeving en de daarbij horende beheersmaatregelen beschreven. Thema’s als bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, hulpdiensten en communicatie komen in dit plan uitgebreid aan bod.

BLVC PLAN

BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Ook tijdens alle wegwerkzaamheden moet de stad leefbaar, veilig en bereikbaar blijven. Weggebruikers, bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden dienen daarnaast tijdig goede informatie te ontvangen en mogelijk betrokken te worden bij de projectplanning. Door al ver voor de uitvoering na te denken over de impact van het project op de omgeving, en door middelen te reserveren voor een zorgvuldige uitvoering met minimale hinder voor de omgeving, blijft er begrip en draagvlak voor alle werkzaamheden. 

EMVI CRITERIA

Tekstuele onderbouwing met betrekking tot EMVI-criteria wordt tijdens aanbestedingstenders steeds belangrijker. Wij kunnen u verkeerskundig adviseren en tekstuele onderbouwing aanleveren voor uw benodigde inschrijvingsdocument. Deze lijst is niet uitputtend en bevat om deze reden maar enkele voorbeelden van plannen die wij voor u kunnen opstellen. Wij komen graag bij u langs om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

GALLERY
DOWNLOADS
  • Productinformatie Verkeersplannen

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over dit product? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde vestigingsmanager.